Pari

(Rigert)

  re li re li re li re li re li re li
Intro v          
  re li re li re li re li re li re li re li re li
Trommel1 o . . . o . o . . . o .
Trommel2 . . . . . . . . v . . . .
Trommel3 o . - . - o . - . - . - . -
Doundoum                           o  
Glocke x       x       x       x      
Break Trommel v              
BreakDoundoum o     o                  
Claves x     x     x       x   x      
Finale 3
x
  v v v v v v v v v v v v v :

© 2000 mail@djembee.de

home/inhalt/index